30/07/2020

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Ngày 29/7 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc, xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý chuyên ngành, các Sở Xây dựng địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, tư vấn, đầu tư xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã phổ biến Luật Kiến trúc, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Chính sách phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Đây là các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, liên quan đến hoạt động xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã chủ động tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức đơn giá xây dựng nhằm giúp công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng được triển khai hiệu quả.

Cùng với việc tăng cường hoàn thiện cơ sở hành lang pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm các giải pháp đảm bảo hệ thống văn bản này được triển khai nhanh chóng, toàn diện tới cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người dân, như: Công bố công khai trên các trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, các Sở ngành liên quan, đồng thời tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Xây dựng lựa chọn một số văn bản pháp luật mới nhất, đề cập 3 nhóm vấn đề mới, mang tính cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xây dựng ở các địa phương, doanh nghiệp.

Nhóm vấn đề thứ nhất là Luật Kiến trúc với 2 nhóm chính sách về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc. Đây là luật mới, vấn đề mới nhưng nội hàm rất rõ. Ngay sau khi Luật Kiến trúc được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật Kiến trúc để giúp các địa phương, doanh nghiệp hiểu và triển khai luật trong thực tế hoạt động.

Nhóm vấn đề thứ 2 là Luật Xây dựng sửa đổi, với 3 nhóm chính sách lớn là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục soạn thảo, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng (sửa đổi)…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Nhóm vấn đề thứ 3 là Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thứ trưởng cho biết, đơn giá, định mức có tác động rất nhiều tới hoạt động xây dựng tại các địa phương, doanh nghiệp. Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP với nhiều nội dung đổi mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa có sự đồng bộ; các địa phương, bộ ngành chưa ban hành kịp định mức đơn giá, do đó Bộ Xây dựng tiếp tục trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tham gia Hội nghị thẳng thắn chia sẻ những vấn đề từ thực tế hoạt động tại địa phương, đơn vị để đại diện các đơn vị của Bộ giải đáp, hướng dẫn.

Được biết, Chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật dự kiến tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Nếu địa phương có nhu cầu và đề xuất, Bộ Xây dựng sẵn sàng phổ biến tại địa phương để các đơn vị trên địa bàn nắm bắt được các nội dung mới của các quy phạm pháp luật nói trên và áp dụng vào thực tế hoạt động.

Linh Anh/BXD