25/09/2017

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ra Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.


Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành Xây dựng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững (từ 02/9/2017 đến 31/3/2018), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành với những nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (sau đây viết tắt là CBCNVCLĐ) hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng. Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nội dung thi đua bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch 5 năm của Ngành.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước: Cán bộ, công chức tập chung thi đua thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các đơn vị nghiên cứu và hoạt động dịch vụ công: Nội dung thi đua tập chung vào công tác nghiên cứu khoa học và công tác triển khai; đổi mới công tác quản lý và hoạt động theo cơ chế tự chủ, gắn kết hoạt động sự nghiệp, dịch vụ với công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với các đơn vị giáo dục, đào tạo: Tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, học tốt” và các đợt thi đua chuyên đề; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo yêu cầu, gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế: Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; tổ chức khám bệnh, tư vấn và điều trị kịp thời bệnh nghề nghiệp cho CBCNVLĐ trong toàn Ngành; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng tại các cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan thông tin và truyền thông: Phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng thông tin và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực của Ngành; tăng cường quảng bá các thương hiệu, sản phẩn của Ngành có uy tín và chất lượng; thông tin kịp thời các hoạt động của Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng tôn chỉ – mục đích.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh: Tổ chức các phong trào thi đua liên kết, các đợt, chiến dịch thi đua cao điểm tên các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cố phần hóa doanh nghiệp; mở rộng hợp tác, liên kết; ứng dụng công nghệ mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CBCNVCLĐ.

Đối với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nội dung thi đua vào các nhiệm vụ quản lý Nhà nước nâng cao chất lượng tham mưu triển khai thực hiện và bàn hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành. Thi đua lập thành tích trong công tác quản lý phát triển nhà, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý bất động sản, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên các phương tiện thông tin và truyền thông của Ngành. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành chủ động thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát triển – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan thông tin truyền thông (Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng) phối hợp với các báo, đài Trung ương tăng cường tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Thường xuyên đốn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong đợt thi đua đặc biệt. Phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản… Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo quy định của pháp luật; quán triệt tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Xây dựng đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

Vụ tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

PV