20/07/2023

Bộ Xây dựng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-BXD ngày 10/7/2023 về Kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2023. Trong đó có nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hướng dẫn, giải đáp cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tập trung chỉ đạo trong thời gian tới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm hoạt động hiệu quả, tăng tính công khai và minh bạch, từ đó nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp, mục tiêu quan trong nhằm tăng cường lỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyền trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và công dịch vụ công quốc gia đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai toàn trình được thông suốt.

Để hoàn thành được mục tiêu của kế hoạch đề ra, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, và triển khai đồng thời 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới cụ thể:

Thứ nhất, Bộ Xây dựng giao cho Trung tâm thông tin nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ, thuận lợi cho cán bộ tham giai giải quyết thủ tục hành của người dân và doanh nghiệp trên nhiều phương thức, công cụ trong đó có công cụ là thiết bị cầm tay như Smartphone,.. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện và hoàn thàn sớm trước 9/2023.

Thứ hai, nhiệm vụ cung cấp dịch công trực tuyến, các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính của Bộ cần rà soát, bổ sung, đẩy mạnh nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai tiafn trình thông suốt, đồng thời xây dựng các biểu mẫu điện tử dạng webform, tích hợp kết nối hệ thống ký số từ xa phục vụ xác thực hồ sơ điện tử.

Thứ ba, nhiệm vụ nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, các đơn vị tăng cường sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông công ích trong tiếp nhận và trả kết quả theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tích cực ứng dụng các giải pháp thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia cần được ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới theo lộ trình số hóa và Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đức Nguyên