29/06/2023

Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có công văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn các nội dung đề xuất về triển khai ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh, cụ thể về phương pháp lập chi phí chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 31/7/2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-BXD về việc phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó nội dung “Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng” là một trong những đối tượng cụ thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng được ứng dụng thành tự khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số.

Vì vậy, việc chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương phải gắn liền với kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

Tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị quy định chi phí lập đồ án quy hoạch của những đồ án có yêu cầu lập hồ sơ theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) được xác định theo hệ số điều chỉnh K=1,1; theo đó việc chuyển đổi từ dạng CAD sang GIS là một trong số các công việc cần triền khai thực hiện.

Ngày 14/4/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1247/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về xây dựng chưa có quy định về định mức chi phí cho công tác thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS; cũng như chi phí chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật (chuyển từ dạng CAD sang GIS) đối với những đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Do đó, Bộ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu trình tự thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển đô thị thông minh đã được ban hành; căn cứ các công việc cần thực hiện khi chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng; tham khảo hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn cho công tác quy hoạch và nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan để lập dự toán. Quá trình lập dự toán phải nghiên cứu, đánh giá mức độ tương đồng, sự phù hợp của việc vận dụng quy định đảm bảo đủ căn cứ để xác định dự toán, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí; đồng thời tiết kiệm và hiệu quả các chi phí cần thiết để chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Quang Tuyền