02/06/2023

Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch xây Khu công nghiệp Lộc Giang

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Long An về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc lập quy hoạch Khu công nghiệp Lộc Giang.

Theo đó, Khu công nghiệp Lộc Giang có quy mô diện tích 466 ha tại xã Lộc Giang, xã An Ninh Đông và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã được Thủ tướng đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tại văn bản số 1840/TTg-CN ngày 28/12/2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ quy mô diện tích Khu công nghiệp Lộc Giang tại văn bản số 1840/TTg-CN nêu trên; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Khu công nghiệp Lộc Giang cần lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch xây Khu công nghiệp Lộc Giang. (Ảnh minh họa)

Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định “8. UBND cấp tỉnh giao nhà đầu tư đã được lựa chọn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp (nếu cần) tại khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp”.

Theo quy định pháp luật về xây dựng, Khu công nghiệp Lộc Giang không thuộc đối tượng cần lập quy hoạch chung xây dựng, do đó, không thuộc trường hợp được áp dụng quy định khoản 8 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và điểm a khoản 1 Điều 164, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp; được phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp.

Đối với việc thực hiện thí điểm giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch phân khu của Khu công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch chung khu công nghiệp đã được phê duyệt, UBND tỉnh Long An cần lập đề án cụ thể để đề xuất chính sách đặc thù, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Quang Tuyền