23/02/2022

Bộ Xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022

Đầu tư công là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch thích ứng linh hoạt, an toàn và phục hồi kinh tế hiện nay. Việc khẩn trương hơn nữa trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm từ Trung ương đến địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội sẽ đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được kiểm toán, trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định, sớm giải ngân kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2022 trong quý I/2022 (ảnh: Internet).

Mới đây, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đến hết 31/01/2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với Bộ Xây dựng theo từng tháng; khẩn trương gửi văn bản cam kết đến Bộ trước ngày 20/02/2022.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022, cần tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

Các dự án khởi công mới năm 2022 thì khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để sớm khởi công công trình.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023 phải khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10/2022.

Theo Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Xây dựng), đến ngày 30/9/2022, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng, Bộ kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công thuộc Bộ và các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư…; gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoành thành công việc trong năm 2022.

Đồng thời, tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tưu công năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2022.

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều biện pháp và giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công góp phần phục hồi kinh tế trong tình hình mới.

Hà Khánh/BXD