31/07/2020

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 của Bộ Xây dựng vừa mới ban hành, dựa trên quan điểm phát triển các hoạt động của ngành Xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

3001_image001

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung là xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thực hiện giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kinh đối với các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển công trình xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với quốc tế nêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng đầu tư cải tiến công nghệ, tăng cường năng lực quản lý sản xuất, xây dựng công trình nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý của Bộ Xây dựng về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.

Các nhiệm vụ chủ yếu được phân theo 04 nhóm: Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhiệm vụ về chuẩn bị nguồn lực và Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).

Trong đó, đối với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm các nhiệm vụ: Thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm 2018, 2020 đối với sản xuất vật liệu xây dựng, chất thải rắn, công trình xây dựng và đô thị; Nghiên cứu và đề xuất cơ chế hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris đối với các hoạt động ngành Xây dựng; Xây dựng các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) cho sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng và rà soát NAMA xi măng; Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ.

Đối với nhóm nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm các nhiệm vụ: Xây dựng các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng; Rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại, cập nhật hệ thống dữ liệu của ngành về thích ứng với biến đổi khí hậu; Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương đối với nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị do biến đổi khí hậu và xác định nhu cầu thích ứng, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, tổng hợp các mô hình đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp điều kiện Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ này đồng thời hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, các công tình công cộng và dân sinh phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu; Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu; Chống ngập cho các thành phố ven biển, xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu và NBD, củng cố và xây mới các công trình cấp, thoát nước tại các đô thị lớn.

Đối với nhóm nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, chuẩn bị nguồn lực, bao gồm các nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, thể chế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, sản xuất vật liệu cây dựng, quản lý chất thải rắn, phát triển công trình xanh; Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, thể chế về quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu đáp ứng nhu cầu thực hiện thỏa thuận Paris; Đánh giá nhu cầu công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực xây dựng, phù hợp với điều kiện Việt Nam; Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Rà soát, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ; Xây dựng khung huy động nguồn lực cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Đề xuất danh mục các dự án của Bộ Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện cam kết NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

Đối với nhóm nhiệm vụ thiết lập hệ thống MRV, bao gồm các nhiệm vụ: Thiết lập và hoàn thiện hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp ngành cho công trình xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, chất thải rắn, đô thị; Định kỳ xây dựng thông báo thích ứng quốc gia đối với lĩnh vực xây dựng, bao gồm cả tiến độ đạt được, mục tiêu thích ứng trong NDC.

Xây dựng hệ thống giám sát chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực của ngành Xây dựng; Lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch của ngành Xây dựng; Tăng cường điều phối, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định các vấn đề liên ngành, liên vùng phối hợp thực hiện; Tăng cường đàm phán quốc tế xây dựng các hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận Paris, huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng.

Thanh Nga/BXD