16/08/2023

Bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

(KTVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch.

Ảnh minh họa

Cụ thể, nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; đúng mục tiêu, mục đích; tiết kiệm, hiệu quả; tự nguyện; vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội, không vụ lợi. Không tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho việc xây dựng và thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

Kim Dung

Link nguồn: https://luatvietnam.vn/xay-dung/nghi-dinh-58-2023-nd-cp-sua-nghi-dinh-37-huong-dan-luat-quy-hoach-263649-d1.html