12/06/2023

Bình Phước: Đôn đốc triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1855/UBND-KT đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1413/UBND-KT ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án trên.

Ảnh minh họa (Nguồn: ST)

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn. Nghiên cứu phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội) gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố.

Căn cứ Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP và Công văn số 1551/BXD- QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư, xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao của các dự án.

Tuyết Ngân