28/12/2021

1.366 đồ án quy hoạch được công khai trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng

Thông tin về kết quả công tác quy hoạch, kiến trúc năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, 100% thành phố, thị xã, thị trấn đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%; quy hoạch chi tiết khoảng 39%.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị so với diện tích đất xây dựng tại các đô thị trên cả nước đạt khoảng 53%; trong đó tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 19 đô thị loại I đạt khoảng 80-90%; tại các đô thị loại II, III, IV đạt 40-50%. Tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt 100%.

Chuyển đổi số trong quy hoạch cũng được thúc đẩy. Theo đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật các đồ án quy hoạch; đăng tải công khai 1.366 đồ án trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, tại địa chỉ http://quyhoach.xaydung.gov.vn.

Dạ Khánh/Hà Nội mới