31/12/2022

Xây dựng Hà Giang phát triển mang tầm chiến lược, bền vững

(KTVN) – Với quan điểm xuyên suốt luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang xác định phát triển đô thị phải đảm bảo mang tầm chiến lược và bền vững, xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý theo quy hoạch.

Để hiểu rõ hơn về những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Phóng viên Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang Nguyễn Tiến Dũng. Trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang Nguyễn Tiến Dũng

PV: Thưa ông, để xây dựng Hà Giang theo định hướng phát triển đồng bộ, bền vững, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Công tác đầu tiên địa phương cần triển khai là gì?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Với quan điểm xuyên suốt luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân xác định phát triển đô thị phải đảm bảo mang tầm chiến lược, tính bền vững gắn với định hướng, chiến lược của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, phát triển đô thị phải đồng bộ, đảm bảo phát triển bền vững; hài hòa với cảnh quan, môi trường, không gian thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh Hà Giang; đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Hà Giang.

Do đó, cần tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị và nông thôn.

Phát triển đô thị phải đồng bộ, đảm bảo bền vững; hài hòa với cảnh quan, môi trường, không gian thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh Hà Giang

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý theo quy hoạch.

PV: Thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng quy hoạch tại Hà Giang, ngoài những kết quả đã đạt được,công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị, nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để triển khai tốt công tác quản lý trong kiến trúc, quy hoạch trong những năm tiếp theo, Hà Giang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Sở Xây dựng Hà Giang xác định có 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và nhân dân trong thời gian tới:

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm được quy định tại Điều 164, Luật xây dựng 2014, đây là yếu tố tiên quyết cho sự thành công trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng.

Thứ hai, các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành.

Thứ ba, đổi mới tư duy trong đó cần phải xác định quy hoạch xây dựng phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ; là một quá trình liên tục, thông suốt quản lý từ bước lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực thi.

Thứ tư, đăng tải, cập nhật thường xuyên các đồ án quy hoạch xây dựng; quy chế quản lý kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành và thông tin trên các trang thông tin đại chúng; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các loại, cấp độ quy hoạch xây dựng đảm bảo có đủ công cụ để quản lý. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

Cần phải xác định quy hoạch xây dựng phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ

Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật, vi phạm trật tự xây dựng; kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm quy hoạch xây dựng, lấn chiếm trái quy định, chấm dứt tình trạng xây dựng không giấy phép, trái phép, không đúng quy hoạch, không chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng và hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang đường bộ, lòng sông, lòng suối.

Thứ sáu, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng.

Thứ bảy, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm theo các nội dung tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thứ tám, với bối cảnh và hiện trạng như đã nêu ở trên, để triển khai thành công các mục tiêu tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tỉnh Hà Giang rất cần các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà tư vấn trong nước và quốc tế về lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng; Quản lý và Phát triển Đô thị, Nông thôn hỗ trợ, giúp sức.

PV: Trong giai đoạn tới, Hà Giang đặt mục tiêu như thế nào để “dọn tổ đón đại bàng”, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Giang đang tích cực rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình phát triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn. Đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng các đô thị theo quy định về phân loại đô thị; xác định lộ trình, giải pháp đầu tư xây dựng hoàn thiện. Gắn kết chặt chẽ quy hoạch đô thị với quy hoạch xây dựng Nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất.

Hiện thực mục tiêu đặt ra, các ngành, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các đô thị theo hướng hiện đại. Ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, đảm bảo mật độ cây xanh đô thị; xây dựng hệ thống thoát nước; các khu đô thị mới ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, ngầm hóa hệ thống điện, thông tin liên lạc; tăng cường công tác thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Những giải pháp đồng bộ, mang tính chiến lược cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân giúp cho công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh luôn bền vững, hài hòa

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các loại, cấp độ quy hoạch xây dựng; nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị; kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển đô thị…

Nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND các huyện, thành phố đang tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị, Hồ sơ khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện, trình UBND tỉnh Hà Giang quyết định và công bố để thu hút đầu tư, “dọn tổ đón đại bàng”.

Với đặc thù khu vực miền núi phía Bắc, Hà Giang có 03 đô thị trung tâm tỉnh, gồm: Thành phố Hà Giang (Đô thị loại III); Thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang (Đô thị loại IV); Thị trấn Yên Minh huyện Yên Minh (Đô thị loại V).

Đối với đô thị cấp huyện, Hà Giang có 11 đô thị loại V, bao gồm: Thị trấn Vị Xuyên; Thị trấn Mèo Vạc; Thị trấn Đồng Văn; Thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì; Thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần; Thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê; Thị trấn Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang; Thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình; Thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn; Xã Tân Quang huyện Bắc Quang.

Trong giai đoạn đến năm 2025, các huyện phấn đấu thực hiện nâng loại đô thị gồm: Thị trấn Yên Minh (lên đô thị loại IV); Thị trấn Vị Xuyên (lên đô thị loại IV); Thị trấn Việt Lâm (đô thị loại V); xã Hùng An (đô thị loại V).

Với những giải pháp đồng bộ, mang tính chiến lược cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân sẽ giúp cho công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh luôn bền vững, hài hòa. Đồng thời, với cơ chế thuận tiện, thông thoáng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng cảm ơn Ông về cuộc trao đổi này!

Thực hiện: Việt Khoa