31/08/2023

Vĩnh Phúc: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật theo hướng tăng trưởng xanh, hiện đại, thông minh, có bản sắc

(KTVN) – Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về xây dựng, thẩm định và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc”.

Theo đó, việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021 TT- BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương làm căn cứ pháp lý để quản lý quy hoạch và kiến trúc, đồng thời có tính đặc thù trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Nguồn: baovinhphuc.com.vn)

Mục đích của việc xây dựng quy chuẩn nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Tăng cường kiểm kiểm soát chặt các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kiến trúc, cảnh quan, môi trường, sinh thái dáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng tăng trưởng xanh, hiện đại, thông minh, có bản sắc, bảo đảm phát triển bền vững; thích ứng với biến đổi khi hậu; Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương làm căn cứ pháp lý để chính quyền các cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý quy hoạch và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lập, thẩm định, phê các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị; dầu tư xây duyệt dựng cải tạo, chỉnh trang, đô thị và nông thôn, cấp giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu việc xây dựng quy chuẩn phải bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khách có liên quan; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương phải dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý về quy hoạch và kiến trúc và có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì (lựa chọn đơn vị tư vấn, chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công thương và cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định Ban điều hành xây dựng quy chuẩn địa phương và Ban soạn thảo Quy chuẩn địa phương; Xây dựng dự toán kinh phí xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc; làm đầu mối theo dõi, dôn dốc, tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về quy hoạch và kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc” theo đúng nội dung Kế hoạch đề ra.

Tuyết Ngân