14/06/2023

Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

 (KTVN) – Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 30/5/2023 về việc hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, Bộ Xây dựng quy định nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

Bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng. Bảo đảm khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Tạo ra môi trường sống tốt cho cư dân đô thị; bảo đảm lợi ích của cộng đồng hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử hiện có.

Bộ Xây dựng quy định nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quốc gia. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải được thực hiện theo quy định của Luật xây dựng, Luật quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đối với đô thị dự kiến mở rộng ranh giới hoặc các khu vực phát triển đô thị có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại I trở lên thì UBND cấp tỉnh phải trình nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung để Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai lập quy hoạch phân khu để phê duyệt theo quy định.

Đối với những đồ án quy hoạch phân khu có quy mô dân số tương đương với đô thị loại IV trở lên tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, các đô thị có quy mô được xác định trong quy hoạch chung được phê duyệt tương đương với đô thị loại I, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án.

Thời hạn Bộ Xây dựng xem xét cho ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu được quy định tại khoản 4 Điều này tối đa không vượt quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn lấy ý kiến và hồ sơ đồ án quy hoạch.

Về nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị gồm có tờ trình và báo cáo tóm tắt về khu vực phát triển đô thị dự kiến.

bao gồm: Tên khu vực phát triển đô thị; Địa điểm, ranh giới khu vực phát triển đô thị (có sơ đồ minh họa);  Mô tả hiện trạng khu vực phát triển đô thị; Thuyết minh về cơ sở hình thành khu vực phát triển đô thị; Tính chất/các chức năng chính của khu vực; Giới thiệu nội dung cơ bản của quy hoạch chung đô thị được duyệt; Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị; Thời hạn thực hiện dự kiến; Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị; Đề xuất hình thức quản lý hoặc thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13 Nghị định này. Thành lập mới hoặc sử dụng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị sẵn có để quản lý từng khu vực phát triển đô thị.

Về nội dung kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị phải xác định danh mục các dự án trong khu vực phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch phân khu đối với các đô thị loại IV trở lên, quy hoạch chung đối với các đô thị loại V và các khu vực có chức năng chuyên biệt.

Xác định thứ tự đầu tư xây dựng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo việc thực hiện các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khung và một số công trình hạ tầng xã hội cấp thiết của khu vực trước khi triển khai các dự án thành phần khác.

Kế hoạch di dời, tái định cư; kế hoạch vốn, mô hình huy động vốn; tổ chức quản lý và thực hiện theo các mô hình huy động vốn.

Quang Tuyền