17/07/2019

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cử lãnh đạo cấp vụ tham gia thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn mời một số chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch và am hiểu điều kiện địa phương tham gia Hội đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việt Thắng/Báo Đấu thầu