21/04/2020

Tăng cường quản lý hoạt động đấu thầu

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 1406/UBND-KH&ĐT (ngày 20-4-2020) về việc triển khai hoạt động đấu thầu và đấu thầu qua mạng của các đơn vị thuộc thành phố.

Theo đó, tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi của các đơn vị năm 2019 đạt 34,4% về số lượng gói thầu và 20,7% về tổng giá trị các gói thầu. Như vậy, tổng giá trị gói thầu đạt chỉ tiêu nhưng số lượng gói thầu chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 1-1-2019.

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản để đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy trình, thời gian, nội dung về thực hiện đấu thầu và đấu thầu qua mạng nhưng vẫn còn những trường hợp không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ…

Để chấn chỉnh kịp thời, UBND thành phố yêu cầu 27 đơn vị không thực hiện báo cáo năm 2019; 4 đơn vị báo cáo quá chậm và 18 đơn vị chưa thực hiện đấu thầu qua mạng hoặc chỉ đạt tỷ lệ thấp nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các đơn vị vần tuân thủ quy định và chấp hành chế độ báo cáo đúng thời hạn…

UBND thành phố yêu cầu 32 đơn vị có báo cáo về hoạt động đấu thầu nhưng báo cáo chậm hoặc đã thực hiện đấu thầu qua mạng nhưng tỷ lệ chưa đạt quy định cần rút kinh nghiệm, thực hiện tốt việc báo cáo trong các kỳ tiếp theo. Đồng thời biểu dương 14 đơn vị báo cáo đúng hạn và có tỷ lệ bảo đảm hoặc vượt tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Năm 2020, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng, bảo đảm quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các chỉ đạo của UBND thành phố.

Hồng Sơn/Hà Nội mới