22/05/2018

Sửa Luật Xây dựng: Nội dung về quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch

Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Bộ Xây dựng làm rõ nội hàm “quy hoạch vùng tỉnh” và các nội dung có liên quan trên nguyên tắc lấy Luật Quy hoạch làm cơ sở, tránh sự trùng lắp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 24

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến Luật Quy hoạch, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế; tiếp tục rà soát các quy định tại các luật liên quan trên nguyên tắc chỉ bổ sung, sửa đổi các nội dung liên quan đến quy hoạch; những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi sẽ được nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện các luật theo đúng quy trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ngoài 25 luật trong Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch, đề nghị Bộ tiếp tục rà soát các luật khác cần sửa đổi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 để bảo đảm Luật Quy hoạch được triển khai đồng bộ, không có vướng mắc khi thực hiện từ ngày 01/01/2019.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn chỉnh dự án Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp.

Minh Thư/Báo Đấu thầu