30/03/2018

Quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Về kiến nghị của tỉnh Khánh Hoà liên quan đến việc xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, Bộ Xây dựng có Văn bản số 602/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Phúc đáp Văn bản số 759/VPCP-QHĐP ngày 19/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong theo kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà tại Văn bản số 123/UBND-KT ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Văn bản số 8489/VPCP-QHĐP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Tuy nhiên, Đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hoà tại Văn bản số 123/UBND-KT chưa xác định rõ loại hình “Quy hoạch tổng thể” là loại quy hoạch nào (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội? Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong? Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?), hay là gộp chung các loại hình quy hoạch nêu trên trong một bản Quy hoạch.

Tại thời điểm này, theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Luật Quy hoạch 2017 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019), hệ thống quy hoạch quốc gia có quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, quy hoạch này do Quốc hội quy định; Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chưa được ban hành; Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, không có đủ cơ sở cho việc tổ chức lập “Quy hoạch tổng thể” Bắc Vân Phong.

Việc thực hiện lập các Quy hoạch nêu trên cần triển khai sau khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực, Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thống nhất về pháp lý.

Linh Nguyễn/BXD