24/01/2023

Phát huy bản sắc kiến trúc – Hành trang để Hà Giang vươn tầm cao mới

(KTVN 242) – Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với 19 dân tộc anh em, có nền văn hóa đặc sắc, kiến trúc đa dạng, phong phú, giao thoa của nhiều văn hóa, dân tộc. Công tác quy hoạch cũng như kiến trúc công trình xây dựng có những chuyển biến theo hướng tích cực trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa bản sắc kiến trúc truyền thống của Việt Nam và của địa phương, kết hợp tiếp cận, hội nhập xu hướng kiến trúc thời đại. Để nhận diện rõ hơn về bức tranh tổng thể việc quản lý phát triển quy hoạch – kiến trúc – đầu tư xây dựng Hà Giang trong giai đoạn mới, PV Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về vấn đề này! Trân trọng giới thiệu tới độc giả.

 

PV: Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xin Ông cho biết mục tiêu phát triển Hà Giang và các nhiệm vụ đang tập trung thực hiện?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Hà Giang chú trọng đến công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng và Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được phê duyệt. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 08/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng; UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành và đơn vi liên quan để triển khai thực hiện.

Năm 2020, Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: “Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết”, Hiện nay Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND TP Hà Giang tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị theo quy định. Đối với các đô thị còn lại UBND các huyện đang rà soát và tổ chức lập các đồ án quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền nhằm hoàn thiện công cụ quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Về Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 7/4/2017 phê duyệt quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 (bao gồm diện tích tự nhiên 04 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc). Đây là cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên huyện. Các đồ án khác như: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tiểu vùng thấp (thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình) và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tiểu vùng cao núi đất (Xín Mần, Hoàng Su Phì): Đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sẽ được tỉnh Hà Giang triển khai khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Về quy hoạch xây dựng vùng huyện: Tỉnh Hà Giang rất chú trọng đến công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện, Từ năm 2019, đã lựa chọn huyện Bắc Quang để tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện (thí điểm). Hiện Tỉnh đang định hướng triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đối với các địa phương còn lại.

Về quy hoạch chung đô thị: 11/11 đô thị là trung tâm hành chính, chính trị của huyện và thành phố Hà Giang đã có đồ án quy hoạch chung được lập và phê duyệt, làm cơ sở quản lý hiệu quả công tác đầu tư xây dựng. Các đồ án đã được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Một số đồ án đang được rà soát để điều chỉnh nhằm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong tình hình mới như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cốc Pài và vùng phụ cận đến năm 2035; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Việt Quang và vùng phụ cận; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Đồng Văn và vùng phụ cận đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Phấn đấu trong năm 2023 sẽ hoàn thành và phê duyệt các đồ án nêu trên, tiến tới hoàn thiện công cụ quản lý quy hoạch xây dựng. Trong các giai đoạn tiếp theo cũng sẽ tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch nhằm đánh giá việc thực hiện quy hoạch để định hướng, điều chỉnh theo thực tiễn phát triển.

Về quy hoạch nông thôn: Theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Tỉnh đã xác định phấn đấu xây dựng huyện Bắc Quang và Quang Bình là 2 huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới, làm cơ sở nhận rộng ra các huyện còn lại trong các giai đoạn tiếp theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực tế trên địa bàn tỉnh

PV: Thưa Ông, việc triển khai các đồ án quy hoạch theo các cấp độ như Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu,… đã được địa phương triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Hiện nay tỉnh Hà Giang đã từng bước hoàn thiện các cấp độ quy hoạch, cụ thể như sau:

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 (bao gồm diện tích tự nhiên 04 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017;

Quy hoạch xây dựng vùng huyện: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Quang đã được triển khai lập, thẩm định và đang chờ phê duyệt; các huyện: Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và huyện Quang Bình hiện đang được triển khai lập đồ án dự kiến phê duyệt trong giai đoạn 2022-2023.

Quy hoạch chung đô thị, hiện tại trung tâm hành chính, chính trị của 11/11 huyện, thành phố đã có đồ án quy hoạch chung xây dựng; các đồ án đã được điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Một số đồ án đã đến thời kỳ điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển trong tình hình mới;

Quy hoạch phân khu đô thị (chỉ yêu cầu lập trên địa bàn thành phố Hà Giang, đô thị loại III): hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Giang đang triển khai lập 09 đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020.

Quy hoạch chi tiết: Đến nay, tỷ lệ triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng sau khi có quy hoạch chung xây dựng của các huyện đạt còn thấp.

Quy hoạch nông thôn:

– Quy hoạch chung xây dựng xã: Trong giai đoạn 2011-2013 các xã của tỉnh đều có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 175/175 xã (đa số được lập, phê duyệt theo nội dung Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài Nguyên và Môi trường);.Tuy nhiên sau giai đoạn năm 2020, đa số các đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã đã hết giai đoạn thực hiện. UBND các huyện đang tập trung và ưu tiên nguồn lực để lập lại các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã để đảm bảo các công cụ quản lý. Hiện UBND các huyện đang từng bước triển khai lập các đồ án cho giai đoạn mới, tuy nhiên căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, nhiều xã vẫn chưa triển khai được việc lập mới các đồ án đã hết hiệu lực, do đó quá trình lập các đồ án mới để thay thế các đồ án đã hết hiệu lực có thể kéo dài trong giai đoạn 2021-2025.

– Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn: Hiện tại có 44 xã trên địa bàn tỉnh đã được công nhận nông thôn mới, dự kiến đến năm 2025 có khoảng 50 xã được công nhận và 02 huyện được công nhận là huyện Nông thôn mới là Bắc Quang và Quang Bình. Đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, trong giai đoạn 2021-2025, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, lập đồ án quy hoạch tiết tỷ lệ 1/500 (khu trung tâm xã) theo quy định.

PV: Diện mạo Hà Giang những năm gần đây có sự thay đổi nhanh chóng. Với vị thế là vùng đất địa đầu của Tổ Quốc, gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống nên kiến trúc đặc thù, độc đáo và giá trị. Xin Ông cho biết những định hướng lớn của Tỉnh nhằm kiểm soát phát triển Hà Giang mà vẫn gìn giữ, phát huy được bản sắc kiến trúc của địa phương?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Thời gian qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Tỉnh diễn ra khá nhanh, đặc biệt tại các đô thị như thành phố Hà Giang, các thị trấn: Việt Quang, Yên Minh, Đồng Văn… Diện mạo kiến trúc tại những đô thị miền núi này được phát triển và hình thành trên cơ sở định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030). Tính đến thời điểm hiện nay Tỷ lệ đô thị hoá đến hết tháng 12/2022 đạt 20,26% (đạt 100,64 % so với kế hoạch).

Tỉnh Hà Giang đã xác định kiến trúc tổng thể của mỗi vùng và đô thị có phong cách, bản sắc riêng, phù hợp với đặc thù của khu vực; Kết hợp hài hoà giữa cải tạo với xây dựng mới; Đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống; Từng bước kiểm soát việc cải tạo, xây dựng mới trong đô thị theo đúng các quy định về quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị.

Cụ thể, đối với thành phố Hà Giang: sau khi được Chính phủ công nhận đạt chuẩn là thành phố Hà Giang vào năm 2010, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, diện mạo kiến trúc của thành phố đã có những thay đổi tích cực, đặc biệt là tại các khu vực phát triển mới. Những công trình điểm nhấn tại khu trung tâm cùng với các công trình công cộng, dịch vụ thương mại, cơ quan, nhà ở và các khu đô thị mới đã tạo nên một diện mạo của một đô thị phát triển.

Tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo tồn kiến trúc làng, bản tại địa bàn các xã ngoại thành như Phương Độ, Phương Thiện…, với định hướng phát triển, gìn giữ không gian cảnh quan tự nhiên, không gian nông nghiệp, bảo tồn các loại hình kiến trúc nhà ở truyền thống của khu vực, đẩy mạnh các loại hình dịch vụ sinh thái, bảo tồn – phát huy giá trị không gian định cư truyền thống của đồng bào dân tộc các thôn hiện hữu. Phát triển dựa trên lợi thế không gian cảnh quan tự nhiên, các khu vực nông nghiệp (Đây cũng được xác định là khu vực vành đai sinh thái tạo điểm nhấn cho đô thị Hà Giang).

Tại Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-TTg, ngày 13/10/2020 có mục tiêu định hướng phát triển đô thị Hà Giang theo các tiêu chí đô thị loại II, có không gian được mở rộng, khu vực phát triển hiện hữu được nâng cấp cải tạo, đảm bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh khu vực, gìn giữ bản sắc cảnh quan tự nhiên, kiến trúc, văn hóa truyền thống của đô thị.

Đối với các đô thị trung tâm các huyện, việc tạo dựng diện mạo đặc trưng cho một đô thị miền núi phía Bắc tiêu biểu và bản sắc Hà Giang là cần thiết nhưng phải đảm bảo phát triển hài hoà về kinh tế – xã hội, bền vững về môi trường. Chú trọng công tác thiết kế đô thị, cải tạo chỉnh trang tuyến phố, khu vực cảnh quan chính. Phát huy thể mạnh và tiềm năng phát triển của các đô thị.

Đối với vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, cần kiểm soát tốt các định hướng phát triển các đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn tại các xã, tuân thủ Đồ án Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017. Đặc biệt chú trọng đến đến các vùng di sản địa chất, vùng bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, điểm di sản địa mạo, những khu vực có cảnh quan, công trình kiến trúc có giá trị. Phát huy hiệu quả tiềm năng của công viên địa chất toàn cầu cũng như các giá trị khai thác du lịch khác theo hướng phát triển bền vững. Hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tại các khu vực có tiềm năng, giá trị về cảnh quan thiên nhiên, di sản, thu hút du lịch và bảo tồn nhằm hoàn thiện công cụ quản lý đầu tư xây dựng, tạo môi trường thu hút các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội của khu vực một cách bền vững. Hoạch định, kết nối rõ tuyến, cụm, điểm để phát triển vùng du lịch nơi tuyến đầu tổ quốc. Cần đòn bẩy chính sách để bảo tồn và phát huy chuỗi các kiến trúc, cảnh quan làng bản mang đậm chất vùng miền của Hà Giang nơi đây.

Đối với Phố cổ Đồng Văn, cần được quản lý để vừa đảm bảo bảo tồn phát huy bản sắc và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới vừa tạo nên một vùng kiến trúc, cảnh quan, văn hóa mang đậm bản sắc đặc trưng của khu vực.

PV: Quy chế quản lý kiến trúc là công cụ để kiểm soát kiến trúc công trình phù hợp, hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc đô thị chung. Việc quản lý kiến trúc công trình ở khu vực đô thị và nông thôn đã được Hà Giang triển khai thực hiện như thế nào, thưa Ông?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 đô thị, đến nay đã có 07 đô thị có Quy chế quản lý kiến trúc. Các đô thị còn lại đang trong quá trình triển khai lập quy chế để đảm bảo việc quản lý đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt.

Đối với các đô thị đã có quy chế kiến trúc được phê duyệt: Các đô thị đã quản lý việc đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ theo đồ án quy hoạch xây dựng, quy định quản lý theo đồ án và quy chế quản lý kiến trúc.

Để đảm bảo việc quản lý đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt, đối với các huyện, thành phố chưa có quy chế quản lý kiến trúc sẽ phải tập trung lập và phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc, đồng thời hoàn thành chương trình phát triển đô thị cho các đô thị, làm cơ sở cho việc đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng.

Tại khu vực nông thôn, hiện nay 175/175 xã trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang đã có đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được phê duyệt, đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được phê duyệt, tuy nhiên nhiều đồ án đã hết hiệu lực, cần lập lại cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, bên cạnh đó cũng cần lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản kiến trúc đã được chú trọng (Kiến trúc nhà Vương, Khu phố cổ Đồng Văn, kiến trúc nhà dân tộc Mông, kiến trúc nhà sàn của dân tộc Tày…) trong quá trình hội nhập và xu thế toàn cầu hóa. Đặc biệt việc đầu tư xây dựng không được gây ảnh hưởng tới các di sản địa chất, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh Hà Giang cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan xây dựng các mẫu thiết kế nhà ở theo bản sắc dân tộc, phù hợp với từng vùng miền để người dân tham khảo, áp dụng.

Bộ mặt kiến trúc tại các khu vực trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đã hình thành tổng thể kiến trúc tại các điểm dân cư tập trung, trung tâm xã, trên cơ sở tuân thủ các quy định của quy hoạch xây dựng; Đa số các công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có quy mô ít tầng, mái dốc, gìn giữ, kế thừa hình thức kiến trúc truyền thống, kinh nghiệm xây dựng, phòng, chống thiên tai; gắn bó hài hoà với khung cảnh thiên nhiên, phù hợp với điều kiện khí hậu, truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán riêng biệt của mỗi địa phương; phù hợp với đặc điểm thiên nhiên, con người; từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và phát triển các công trình kiến trúc mới có chất lượng phù hợp, tránh xây dựng các hình thức kiến trúc không phù hợp (Đặc biệt các khu vực giáp biên, các khu vực trong vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đá Đồng Văn).

Từ thực tế nêu trên, có thể thấy, diện mạo kiến trúc đô thị và nông thôn của Hà Giang đã có sự thay đổi tích cực theo hướng khang trang, quy củ, phát triển phù hợp với đặc điểm hiện trạng tự nhiên, xã hội của địa phương và định hướng theo các đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt.

PV: Hà Giang đang tập trung vào Quy hoạch các khu chức năng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Các công việc cụ thể đang được địa phương triển khai như thế nào? Thưa Ông!

Ông Nguyễn Văn Sơn: Tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, tập trung vào các Quy hoạch khu chức năng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi khu vực. Trong những năm qua, Tỉnh Hà Giang đã triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng các khu chức năng như: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, các cửa khẩu song phương, các lối mở biên giới; Khu du lịch tại xã Lũng Cú, xã Sà Phìn huyện Đồng Văn; Khu công nghiệp Bình Vàng; Cụm công nghiệp Nam Quang; Cụm công nghiệp Tùng Bá, Cụm công nghiệp Minh Sơn 2, Cụm công nghiệp Tân Bắc…

Từ nay đến năm 2025, Tỉnh tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch Khu du lịch tại ngã ba Tráng Kìm, huyện Quản Bạ quy mô 400ha; Khu du lịch tại thôn Nà Vìn, Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, quy mô 300ha; Khu du lịch tại xã Du Già, huyện Yên Minh quy mô 6.923ha; Khu du lịch sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, quy mô 1.500ha; khu du lịch Chiêu Lầu Thi, huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần, quy mô 440 ha. Đây là cơ sở cho việc thu hút kêu gọi các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hàng năm Tỉnh cũng đã bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, tuy nhiên để hoàn thiện các đồ án quy hoạch theo nhu cầu thực tiễn cần đòi hỏi nguồn lực rất lớn; tỉnh Hà Giang luôn khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng; Sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc lập quy hoạch xây dựng, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong công tác lập quy hoạch.

Các đồ án quy hoạch đã được nghiên cứu trên cơ sở hiện trạng tự nhiên, hiện trạng xã hội của khu vực và định hướng phát triển để đề xuất các giải pháp quy hoạch phù hợp với từng địa phương. Trong đó yếu tố kết hợp hài hoà giữa cải tạo với xây dựng mới; đổi mới môi trường văn hóa kiến trúc truyền thống, nhưng không làm mất đi bản sắc riêng.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hà Giang sẽ hoàn hoàn thiện tất cả các cấp độ quy hoạch trong đó có quy hoạch các khu chức năng để đảm bảo đủ công cụ quản lý góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như sự phát triển chung của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay./.

Minh Ngọc (thực hiện)