18/11/2023

Lấy ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

(KTVN) – Thực hiện quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, cơ quan được UBND thành phố giao tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

Bản thuyết minh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô được đăng tải để lấy ý kiến với các nội dung chính về định vị, tầm nhìn, định hướng quy hoạch; tổng quan hiện trạng và đánh giá thực hiện Quy hoạch chung 2011, cùng các dự báo phát triển; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng kinh tế – xã hội; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường; thiết kế đô thị; thực hiện quy hoạch và chương trình, dự án ưu tiên. 11 Phụ lục kèm theo là hệ thống bản đồ định hướng không gian, giao thông, cấp điện, cấp nước, nghĩa trang, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải rắn, khung tổng thể thiết kế đô thị…

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có ý kiến đóng góp đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 có thể xem tại đây.

PV