06/10/2020

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 1456 ngày 25-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ Quyết định số 1456 để tham mưu triển khai thực hiện đồ án theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan để đảm bảo tuân thủ thời gian hoàn thành đồ án không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Ngoài ra, Sở Xây dựng sớm chủ trì, phối hợp với UBND TP. Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, thống nhất kế hoạch triển khai đồ án, bao gồm: Nội dung công việc từ sau khi phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đến khi đồ án được phê duyệt, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành từng công việc, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị có liên quan… Sau khi thống nhất, Sở Xây dựng gửi kế hoạch cho tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện; đồng thời gửi UBND tỉnh thay cho báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20-10.

Được biết, Quyết định 1456 của Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh phải rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2012, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn phát triển của TP. Nha Trang; đồng thời đánh giá các quy hoạch trên địa bàn thành phố đã được lập và phê duyệt; rà soát định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố. Khi lập quy hoạch trình Bộ Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phải đánh giá xu thế phát triển của chuỗi đô thị ven biển tại miền Trung đối với quy hoạch và phát triển của TP. Nha Trang; đồng thời đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế thành phố thông qua các chỉ số kinh tế đô thị, đánh giá tổng hợp và lựa chọn quỹ đất phát triển, tái phát triển đô thị.

Nhật Thanh/Báo Khánh Hòa