05/11/2019

Hà Nội: Chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch

Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch đảm bảo điều kiện điều chỉnh theo quy định của Luật. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của tổ chức cá nhân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.

Trên đây là một trong những nội dung của kế hoạch số 235/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo gồm: Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 1/62017 của UBND TP về khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng; Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội, làm cơ sở xây dựng, tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị; Tổ chức hoàn thiện hệ thống quy hoạch các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của TP; Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực. Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Cân đối nguồn lực đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Đặc biệt, chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như khu vực phụ cận; Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự án Luật, dự thảo văn bản hướng dẫn Luật và quy định có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua nhằm triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu lập, phê duyệt các quy hoạch chung (đô thị vệ tinh, huyện, thị trấn), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, các chương trình, kế hoạch, giải pháp quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt… bước đầu đã  đạt những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội TP. Tuy nhiên, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn TP còn tồn tại một số bất cập như chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ, tính khả thi chưa cao, việc điều chỉnh quy hoạch còn khá phổ biến, việc phát triển đô thị theo quy hoạch còn thiếu kiểm soát, TP còn chưa hoàn thành chương trình kế hoạch phát triển đô thị, thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch…

Việc ban hành Kế hoạch này nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn TP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát,lập, thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch. Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đáp ứng tình hình thực tiễn theo yêu cầu phát triển của TP. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trong thời gian qua, chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch, khắc phục những yêu kém trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch.

UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực Kế hoạch này. Sở QH-KT là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị với UBND TP để gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thuỳ Anh/Kinh tế Đô thị