08/05/2018

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc.


Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch có liên quan, tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với những đề nghị cụ thể của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Thịnh và khu vực Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị cục bộ thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm cập nhật vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật.

* Theo Bộ Xây dựng, việc lập nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc cần được triển khai trên cơ sở tổng hợp, rà soát việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước như Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; các yếu tố và động lực phát triển mới tác động đến phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phát triển đô thị, khu công nghiệp, du lịch… như: Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

Theo Phương Nhi/Baochinhphu.vn