09/08/2017

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


Trung tâm TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1781/BXD-QHKT trả lời UBND tỉnh Vĩnh Long như sau: Đối với thời hạn quy hoạch tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 16/02/2012, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long được xác định thời hạn quy hoạch đến năm 2020 (Quy hoạch năm 2012).

Đến nay, chỉ còn 3 năm nữa là kết thúc thời kỳ quy hoạch, nội dung báo cáo Điều chỉnh quy hoạch cần căn cứ trên cơ sở các kết quả đạt được của việc thực hiện quy hoạch kỳ trước để xác định, điều chỉnh thời hạn quy hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Theo đó, đề nghị rà soát lại các số liệu dự báo về quy mô dân số, nhu cầu sử dụng đất đai, về phát triển… đảm bảo phù hợp với giai đoạn quy hoạch đã được điều chỉnh.

Về mục tiêu phát triển thì hiện nay đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức lập, vì vậy đề nghị nghiên cứu, bổ sung mục tiêu lập Điều chỉnh quy hoạch là: “Phù hợp với các nội dung định hướng trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Về định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật thì nội dung Điều chỉnh quy hoạch cần căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 để làm rõ hơn định hướng phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh và tại từng tiểu vùng về tính chất, vai trò và quy mô dân số, đất đai, làm cơ sở lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Thuyết minh rõ về tổ chức, mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây dựng đô thị; Xác định, làm rõ các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan trong tỉnh Vĩnh Long về quy mô, quy định kiểm soát phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng bổ sung nội dung đánh giá môi trường chiến lược như dự báo, xác định những vấn đề môi trường có phạm vi tác động lớn; làm rõ hiện trạng nguồn gây ô nhiễm lớn, các vùng bị suy thoái môi trường, các vùng sinh thái cảnh quan đối với từng lĩnh vực, ngành phát triển kinh tế; xác định các nội dung bảo vệ môi trường ở quy mô vùng tỉnh; dự báo xu thế các vấn đề môi trường do tác động của việc lập và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các vấn đề môi trường.

Đoan Trang/BXD