06/09/2023

Đắk Nông thanh tra quy hoạch xây dựng tại 6 huyện, thành phố

(KTVN) – Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1100 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch của 6 đơn vị hành chính cấp huyện. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2015 – 31/12/2022.

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Phạm vi thanh tra là việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. Thanh tra sẽ làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, trong đó tập trung vào quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Thanh tra sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách; việc tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn; việc chấp hành pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt… quy hoạch xây dựng.

Mục đích của việc thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Qua đó, cơ quan chức năng xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan.

Qua đợt thanh tra này, Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành và các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch.

Theo kế hoạch, việc thanh tra sẽ được thực hiện xong trước ngày 15/12/2023. Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ trước 30/01/2024.

Tuyết Ngân