04/08/2016

Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thiết kế công trình phải là chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Thông tư 13/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Thông tư 13/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/6/2016,có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BXD ban hành năm2009.


Một công trình thi tuyển phương án kiến trúc.

Thông tư 13/2016/TT-BXD gồm 3 chương, 14 điều, được xây dựng với tinh thần đổi mới trong công tác thi tuyển kiến trúc. Thông tư quy định rõ các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn; Hình thức tuyển chọn, thi tuyển; Yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn cũng như chi phí thi tuyển, tuyển chọn; Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi; Công bố kết quả; Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển, tuyển chọn; Trách nhiệm của đơn vị tổ chức cuộc thi…

Đặc biệt, Thông tư 13/2016/TT-BXD nhấn mạnh về vai trò của Hội đồng thi tuyển, nhất là vai trò của Chủ tịch Hội đồng. Theo Điều 9, Hội đồng thi tuyển tuyển chọn giúp đơn vị tổ chức cuộc thi đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, chọn ra phương án tối ưu để thiết kế xây dựng công trình. Thành phần Hội đồng bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Số lượng thành viên Hội đồng phải là số lẻ và có ít nhất là 11 người.

Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên là kiến trúc sư có kiến thức, kinh nghiệm về thể loại công trình thi tuyển, tuyển chọn; có ít nhất 01 đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và 01 đại diện của Hội kiến trúc sư cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh.

Thông tư 13/2016/TT-BXD nhấn mạnh: Chủ tịch Hội đồng phải là chuyên gia có kinh nghiệm đã thiết kế xây dựng nhiều công trình, có uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng bầu ra. Thư ký Hội đồng do đơn vị tổ chức cuộc thi và Chủ tịch Hội đồng thống nhất chỉ định.

Các thành viên Hội đồng là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và các lĩnh vực liên quan, khách quan, công tâm. Đơn vị tổ chức cuộc thi có thể mời chuyên gia nước ngoài tham gia Hội đồng (nếu cần thiết).

Hội đồng làm việc theo quy chế do Hội đồng quy định. Quy chế Hội đồng phải thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi; trách nhiệm của Hội đồng. Quy chế phải được các thành viên thống nhất. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt quy chế và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy chế. Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt…

Quý Anh/Báo Xây dựng