19/04/2016

Chi tiết kế hoạch sử dụng đất ngoại thành Hà Nội 2016

UBND Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện ngoại thành Hà Nội gồm: Ba Vì, Hoài Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.


Quy hoạch Hà Nội mở rộng đến 2030, tầm nhìn 2050.

Trong đó, kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Ba Vì là 42.300,49 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 28.925,20 ha, đất phi nông nghiệp 13.349,03 ha, đất chưa sử dụng 26,26 ha, đất đô thị 1.362,23 ha. Danh mục các công trình, dự ánnằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 55 dự án, cụ thể: 14 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 41 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Hoài Đức: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Hoài Đức là 8.493,16 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 4.319,17 ha, đất phi nông nghiệp 4.145,88 ha, đất chưa sử dụng 28,1 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện là 67 dự án, cụ thể: 21 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 23 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 23 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Ứng Hòa: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 của huyện Ứng Hòa là 18.818,05 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 13.558,17 ha, đất phi nông nghiệp 5.215,81ha, đất chưa sử dụng 44,06 ha, đất đô thị 562,12ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 50 dự án, cụ thể: 8 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 13 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Quốc Oai: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Quốc Oai là 15.112,82 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 9.820,59 ha, đất phi nông nghiệp 5.202,78ha, đất chưa sử dụng 89,45 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 64 dự án, cụ thể: 16 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 34 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Thạch Thất: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Thạch Thất là 18.744,18 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.393,01 ha, đất phi nông nghiệp 8.284,50 ha, đất chưa sử dụng 66,67 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện là 66 dự án, cụ thể: 32 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 14 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng lý mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Đan Phượng: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Đan Phượng là 7.800,36ha, trong đó: Đất nông nghiệp 3.330,69ha; đất phi nông nghiệp 3.419,15 ha; đất chưa sử dụng 1.050,53 ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 là 45 dự án.

Huyện Thường Tín: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Thường Tín là 13.040,88 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 7.886,12 ha, đất phi nông nghiệp 5.149,56 ha, đất chưa sử dụng 5,19 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 72 dự án, cụ thể: 8 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 37 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 27 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Phú Xuyên: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 của huyện Phú Xuyên là 17.143,06 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.884,57 ha, đất phi nông nghiệp 6.194,83 ha, đất chưa sử dụng 63,66 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 41 dự án, cụ thể: 7 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Huyện Phúc Thọ: Tổng diện tích sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ là 11.863,23 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 6.804,76 ha; đất phi nông nghiệp 4.387,07 ha; đất chưa sử dụng 671,40 ha. Ngoài ra, có 56 dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Thị xã Sơn Tây: Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 thị xã Sơn Tây là 11.742,88 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 5.424,13 ha, đất phi nông nghiệp 6.264,13 ha, đất chưa sử dụng 54,59 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã là 95 dự án, cụ thể: 6 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 60 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Theo Quang Hà/Báo Đầu tư