27/03/2017

Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký Quyết định số 130/QĐ – BXD ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định về phát ngôn và cung cấp, xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.


Theo đó: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng là người phát ngôn cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. Bộ trưởng là người chịu trách nhiệm về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kể cả trong trường hợp ủy quyền. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp, tập hợp thông tin để phát ngôn. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước; đời tư cá nhân; vụ án đang điều tra; vụ việc đang thanh tra chưa có kết luận; văn bản chính sách đang soạn thảo chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Báo Xây dựng và Tạp chí Xây dựng: thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo Trung ương, tôn chỉ ghi trên Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin Truyền thông cấp với vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin, tuyên truyền. Căn cứ nhiệm vụ trong tâm của Bộ 5 năm, hàng năm và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để xây dựng Kế hoạch hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Xây dựng. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin truyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cùng với Quyết định nêu trên, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đã ký Quyết định số 131/QĐ – BXD thành lập bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí và Quyết định số 132/QĐ – BXD ban hành Quy chế hoạt động Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng được phân công làm trưởng bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí cùng 15 thành viên bao gồm Lãnh đạo các Cục; Vụ; Tổng biên tập Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ trưởng (theo cơ chế kiêm nhiệm) thực thi công vụ.

Hải Đăng/Báo Xây dựng