06/07/2023

Bổ sung nội dung sáp nhập huyện, xã vào Quy hoạch tỉnh

(KTVN) – Ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành quán triệt, thực hiện nghiêm quy định liên quan đến việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã. Đặc biệt với công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sớm hoàn thành để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 – 2030. Chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo bổ sung vào Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt một số nội dung.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đến năm 2025: Thực hiện sắp xếp đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Đến năm 2030: Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC.

Việc lập và thực hiện quy hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030 ngoài tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần tính đến kết quả sắp xếp giai đoạn trước, ĐVHC ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và những ĐVHC nông thôn đã được quy hoạch thành ĐVHC đô thị.

Phạm vi ranh giới cụ thể của từng ĐVHC cấp huyện, xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ Quy hoạch tỉnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 liên quan đến địa phương mình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 – 2030 trong Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, tổ chức thẩm định trình Thủ tướng khi Quy hoạch tỉnh đã bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 – 2030.

Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, thành trong việc bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 – 2030 trong Quy hoạch tỉnh.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm các quy hoạch này có phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời.

Tuyết Ngân