26/05/2023

Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023

Mới đây, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban đã ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, các Ủy viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong công việc đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.

Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và ứng dụng chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ Xây dựng

Thực hiện kế hoạch của Quyết định số 504/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng, nhằm đáp ứng mục tiêu điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng là đơn vị được giao chủ trì xây dựng và cập nhật chuyên trang về chuyển đổi số, công bố công khai danh sách các dự án chuyển đổi số; Phổ biến kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các công chức, viên chức về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,…

Do đó, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng giao Trung tâm Thông tin là đơn vị thường trực, chủ trì tổ chức triển khai và là Tổ công tác giúp việc của Ban chỉ đạo. Định kỳ hàng quý, Trung tâm tổ chức các phiên họp đề xuất, phổ biến, đôn đốc và kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch; Họp tổng kết cuối năm báo cáo Ban chỉ đạo, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

Để quá trình triển khai dữ liệu, ứng dụng, nghiên cứu, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, đề nghị thường trực Ban chỉ đạo chú trọng các nhiệm vụ phối hợp tập huấn nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu cho cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, tổ chức kết nối, chia sẻ, liên thông đảm bảo an toàn, bảo mật thông cho cơ sở dữ liệu của ngành xây dựng ./.

Đức Nguyên