19/04/2017

Bắc Ninh cung cấp thông tin quy hoạch định kỳ theo tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn định kỳ vào tuần thứ nhất hằng tháng. Tỉnh này kiên quyết xử lý các doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch được phê duyệt.

Cụ thể, định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, Sở Xây dựng cập nhật vị trí các dự án đã và đang thực hiện, các vị trí khảo sát địa điểm đã và đang được giới thiệu trên địa bàn tỉnh (theo từng địa phương) gửi về UBND tỉnh theo địa chỉ email quanlyquyhoach@bacninh.gov.vn, trong đó chú thích rõ số văn bản, ranh giới, diện tích, chức năng và tên chủ đầu tư của từng dự án, từng khu đất xin khảo sát. Đồng thời cung cấp thông tin khi có yêu cầu đột xuất để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.


Thiết kế mô phỏng quy hoạch – thi công mô hình đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉ lệ 1/2000.

Định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm, Sở Xây dựng báo cáo đánh giá tổng hợp chung về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn theo từng lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, tham mưu, đề xuất đình chỉ, thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai theo quy định.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có một số dự án khi triển khai xảy ra tình trạng chồng lấn quy hoạch. Một số doanh nghiệp khảo sát địa điểm đã quá thời gian cho phép nhưng không thực hiện, không báo cáo tình hình triển khai dự án, gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch và đô thị.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc.

UBND tỉnh Bắc Ninh kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch được phê duyệt, đình chỉ, thu hồi các dự án không triển khai thực hiện theo quy định.

Thanh Nga/Báo Xây dựng