30/03/2015

Phong trào xây dựng nông thôn mới có chuyển biến mạnh mẽ

Trong hai ngày 26-27/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh năm 2015.

Tham dự hội có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và lãnh đạo các Văn phòng điều phối nông thôn mới của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ông Trần Thanh Nam – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới, công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, phong trào xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến mạnh mẽ , nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân được nâng lên, tạo thành phong trào sâu rộng, đều khắp trên cả nước. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; thu nhập của dân cư nông thôn tăng nhanh hơn. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã phát triển theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Nhiều mô hình sáng tạo, trở thành hình mẫu, như: Mỗi làng một sản phẩm (Quảng Ninh); Sản xuất công nghệ cao gắn với tái cơ cấu, tăng thu nhập (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng); Chính sách hạ tầng (Đông Triều, Quảng Ninh); Xử lý môi trường, cảnh quan (Long Khánh, Đồng Nai)…

Ngoài những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số nhược điểm như: Một số tiêu chí cơ bản còn đạt tỷ lệ thấp: tiêu chí giao thông mới có 23,3% xã đạt chuẩn; tiêu chí cơ sở hạ tầng văn hóa 17,9% xã đạt chuẩn; tiêu chí hộ nghèo 36,4% xã đạt chuẩn; tiêu chí môi trường 26,8% xã đạt chuẩn. Miền núi phía Bắc là vùng có mức đạt tiêu chí thấp nhất, trong đó có 12/19 tiêu chí có mức đạt chuẩn thấp nhất cả nước. Một số cơ chế, chính sách chưa được điều chỉnh, chưa phát huy tác dụng (liên kết sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp). Việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ phổ biến là chưa phù hợp với Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Một số địa phương có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản lớn hoặc chạy theo thành tích trong xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huy động quá mức hoặc không dân chủ khi huy động đóng góp từ nhân dân, chưa tăng cường phân cấp cho cấp xã và giao cho người dân, cộng đồng tự triển khai theo cơ chế đầu tư đặc thù được quy định…

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành 6 loại công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên cơ sở ưu tiên cho các xã vùng 3, gồm: giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm xá xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn, cho phát triển kinh tế – xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đến năm 2020, có 80% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Phấn đấu đến năm 2020, có 70% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nông thôn, tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Phấn đấu đến 2020 , có 75% số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa; Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức; đến năm 2020 , có 95% số xã đạt chuẩn…

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã được nghe, thảo luận về nội dung báo cáo kết quả Chương trình xây dựng NTM 2014 và Kế hoạch Chương trình xây dựng NTM 2015; kết quả rà soát điều chỉnh bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đề xuất bổ sung tiêu chí “huyện nông thôn mới”. Đặc biệt hội nghị đã được nghe những kết quả đạt được bước đầu của chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững, những đề xuất và nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

1

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu thăm quan khu trưng bày các ấn phẩm tuyên truyền xây dựng NTM của các tỉnh thành.

Các đại biểu thăm quan khu trưng bày các ấn phẩm tuyên truyền xây dựng NTM của các tỉnh thành.