10/07/2015

Nghiệm thu 02 Dự thảo tiêu chuẩn TCVN…: 2015 của Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)

Ngày 9/7/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN…: 2015 “Vật liệu chịu lửa không định hình – Phương pháp thử” (mã số TC 86-14), và “Vữa chịu lửa – Phương pháp thử” (mã số TC 87-14) – hai đề tài đều do Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy, Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, chủ nhiệm các đề tài – ThS. Nguyễn Thị Kim đã báo cáo tóm tắt sự cần thiết cũng như quá trình triển khai thực hiện đề tài. Theo báo cáo, TCVN…2015 “Vật liệu chịu lửa không định hình – Phương pháp thử” được chuyển dịch hoàn toàn từ ISO 1927:2012, các phần 2-6 theo năm nội dung lớn: lấy mẫu thí nghiệm; xác định đặc tính khi nhận mẫu; xác định độ lưu động của hỗn hợp bê tông chịu lửa; chuẩn bị và xử lý mẫu thử; xác định các tính chất cơ lý. Phần đầu của ISO “Vật liệu chịu lửa không định hình – Giới thiệu và phân loại” đã được Viện thực hiện năm 2014, phần 7 “Thử nghiệm trên các sản phẩm định hình trước” và phần 8 “Xác định các tính chất hoàn thiện” sẽ tiếp tục được biên soạn trong thời gian tới nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn phương pháp thử vật liệu chịu lửa không định hình.

Tương tự, Dự thảo TCVN …2015 ”Vữa chịu lửa Phương pháp thử” được xây dựng trên cơ sở chuyển dịch ISO 13765:2004 với 04 nội dung lớn: xác định độ lưu động bằng phương pháp xuyên côn; xác định độ lưu động bằng phương pháp bàn dằn; xác định độ ổn định của mạch vữa và xác định cường độ bám dính khi uốn.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao tính cấp thiết của các đề tài, chuyên môn cao của nhóm biên soạn trong việc chuyển dịch khối lượng lớn tài liệu. Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến về cách chuyển ngữ, bố cục, trình bày của các Dự thảo cho đúng quy định của một văn bản tiêu chuẩn

Đồng tình với các ý kiến của Hội đồng, TS.Nguyễn Trung Hòa lưu ý nhóm biên soạn hoàn chỉnh các đề tài trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp trước tháng 8/2015, để các tiêu chuẩn sớm được ban hành, đáp ứng nhu cầu thực tế ngành sản xuất vật liệu xây dựng của Việt Nam.

Hai đề tài đều được nghiệm thu với kết quả xếp loại Xuất sắc.

Theo Xaydung.gov