22/02/2023

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023

(KTVN) – Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã ký văn bản số 494/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 hướng về các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Tùy theo điều kiện thực tế, các Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2023.

Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ:

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, phóng sự với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và các công trường đang thi công xây dựng với nhiều hình thức như trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, công trường, qua internet và các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và người lao động về công tác ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình.

Cập nhật và thông tin kịp thời các văn bản, công điện của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình, kịp thời chấn chính, xử lý nghiêm các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ theo quy định.

Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như:

Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tại công trường và quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ đối với mỗi chủ thể; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; các nhà thầu thi công xây dựng tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 77 Luật ATVSLĐ; xác định vùng nguy hiểm tại các công trình đang thi công xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố, tai nạn trong thi công xây dựng.

Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn trên công trường; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại nơi làm việc; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị.

Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động, chương trình hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong thi công xây dựng năm 2023 tại địa phương.

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng kịp thời đưa tin, truyền thông về các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2023 vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu với UBND cấp tỉnh về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2023 tại địa phương cho phù hợp. Trong đó, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các công trường đang thi công xây dựng để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATVSLĐ hoặc đình chỉ thi công xây dựng nếu phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn cho người lao động hoặc cộng đồng.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện tham mưu với UBND cấp huyện về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại địa phương theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2023 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/7/2023 (báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

Tuyết Ngân