11/05/2022

Bộ Xây dựng làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW

Ngày 10/5, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 06- NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo lãnh đạo Thành phố Hà Nội, những năm qua, Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Chương trình, kế hoạch triển khai các chương trình phát triển đô thị.

Cụ thể, Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy…

Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và các Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực năm 2021-2025; Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc tại khu vực các 04 quận nội thành; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố… Các Chương trình, Kế hoạch được ban hành nêu trên đã cơ bản cụ thể hóa được rất nhiều nội dung cần thực hiện nêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị Hà Nội xây dựng chương trình phát triển đô thị chung của Thủ đô đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết số 06-NQ/TW; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành, đơn vị liên quan đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hà Nội trong việc xây dựng các chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW…

Hạ Ly/BXD