27/11/2014

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động công nghiệp, đô thị và xây dựng công trình

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu là một thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực bị ảnh hưởng do lượng mưa và nhiệt độ biến động; khủng hoảng về nước và mất an ninh về nước; nước biển dâng và nguy cơ thiên tai; các hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị đe dọa; tăng tỷ lệ đói nghèo và bệnh tật trong cộng đồng dân cư.

Tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ (Chủ biên), PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan, TS. Trần Thị Việt Nga.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 226.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001909 – Thư viện KHKT-BXD.

biendoi

Tóm tắt nội dung:

 

 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu là một thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực bị ảnh hưởng do lượng mưa và nhiệt độ biến động; khủng hoảng về nước và mất an ninh về nước; nước biển dâng và nguy cơ thiên tai; các hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị đe dọa; tăng tỷ lệ đói nghèo và bệnh tật trong cộng đồng dân cư.

 

 

Theo kết quả nghiên cứu bước đầu của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc, thì Việt Nam là một trong những nước trên thế giới sẽ bị thiệt hại nhiều nhất do tác động của BĐKH, nó sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề nếu chúng ta không có được nhận thức đầy đủ, không được chuẩn bị cho những tình huống và sẵn sàng những hành động ứng phó…

 

 

Ngày 2/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.

 

 

Cuốn sách “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động công nghiệp, đô thị và xây dựng công trình” gồm 5 chương:

 

 

– Chương 1: Các khái niệm cơ bản về BĐKH và ứng phó với BĐKH.

 

– Chương 2: Ứng phó với BĐKH trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

 

– Chương 3: Ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

 

– Chương 4: Ứng phó với BĐKH trong các hoạt động kiến trúc và xây dựng.

 

– Chương 5: Tác động của BĐKH đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giải pháp ứng phó.

 

Phụ lục 1: Các thuật ngữ chính trong các văn bản và tài liệu về BĐKH.

 

Phụ lục 2: Tóm tắt kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản 2011 và những điểm mới cơ bản.

 

 

 

 

Thư viện Bộ Xây dựng