30/11/2014

Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

Ngày ban hành: 18/11/2014

Ngày có hiệu lực : 25/11/2014

Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

Download tại đây