20/11/2014

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày ban hành : 15/9/2014

Ngày có hiệu lực : 15/10/2014

Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

Download tại đây