27/11/2014

Thiết kế điển hình

Nhà ở công vụ loại biệt thự, trung tâm văn hóa thể thao và thông tin cấp xã, trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non.

Nhà xuất bản Lao động

Tác giả: Bộ Xây Dựng

 

thieke

Sách được chia làm 6 phần: 

Phần I:  Thiết kế điển hình nhà ở công vụ – Loại biệt thự.

Phần II: Thiết kế điển hình Trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin cấp xã

Phần III: Thiết kế điển hình Trường trung học phổ thông – Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn

Phần IV: Thiết kế điển hình Trường trung học cơ sở khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn

Phần V: Thiết kế điển hình Trường tiểu học – Khối phục vụ học tập

Phần V: Thiết kế điển hình Trường mầm non- Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật

 

Theo library.nuce.edu.vn