27/07/2017

Thẩm định dự thảo Quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng mới có Văn bản số 1643/BXD-KHCN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị này thẩm định dự thảo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo Thông tư ban hành QCVN 16:2017/BXD.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014. Trong ba năm thực hiện, QCVN 16:2014/BXD đã góp phần quan trọng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng kỳ vọng sẽ góp phần quản lý chặt từ gốc các sản phẩm vật liệu xây dựng đang được lưu thông trên thị trường.

Để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Xây dựng đã tổ chức soát xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của QCVN 16:2014/BXD và dự kiến ban hành QCVN 16:2017/BXD.

Dự thảo QCVN 16:2017/BXD đã được gửi đi lấy ý kiến các Bộ ngành, các Sở Xây dựng thuộc các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và một số các tổ chức có liên quan và đã hoàn thành việc tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý.

Lần này hồ sơ dự thảo QCVN 16:2017/BXD và dự thảo Thông tư ban hành QCVN 16:2017/BXD (thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014) được gửi kèm theo công văn này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến thẩm định.

Tuyết Hạnh/BXD