03/09/2014

Chuyên đề: Nhìn lại kiến trúc, quy hoạch nông thôn mới

Chương trình xây dựng Nông thôn mới ở nước ta sau hơn 3 năm bắt tay vào thực hiện đã cơ bản đánh dấu những chuyển biến về diện mạo cũng như chất lượng đời sống  nông thôn trên phạm vi cả nước. Có được kết quả trên phải kể đến sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của Đảng, Chính phủ, của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Qua hơn 3 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã cho thấy những kết quả bước đầu, diện mạo, đời sống nông thôn đổi mới nhanh chóng, đặc biệt về cơ sở hạ tầng nông thôn. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng cao, cùng với đó là sự tiệm cận đến các giá trị môi trường và phát triển bền vững.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của rất nhiều Ban, Ngành. Trong đó đầu mối quan trọng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Góp sức cho sự nghiệp chung này, những năm qua Ngành Xây dựng cũng đã tích cực tham gia với nhiệm vụ quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Đã có rất nhiều việc làm để triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Rút kinh nghiệm từ những vướng mắc qua thực tiễn triển khai xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua, nhiệm vụ này vẫn còn tiếp tục thực hiện và hoàn thiện, đặc biệt cần được rà soát và hoàn thiện thêm các quy hoạch nông thôn mới hiện có cũng như thiết kế những mẫu nhà ở nông thôn bền vững, có tính thực tiễn cao,  đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Để đóng góp những đánh giá, góc nhìn về lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc nông thôn mới, nhân dịp Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị toàn quốc Sơ kết tình hình xây dựng nông thôn mới trong hơn 3 năm vừa qua, Tạp chí Kiến trúc việt nam thực hiện chuyên đề: “Nhìn lại kiến trúc, quy hoạch nông thôn mới”