Di Sản: Kiến Trúc Việt Nam

Chương trình Trí Tuệ Việt Nam – Thông Điệp Từ Những Di Sản
Phim do Cục Bản Quyền Tác Giả Văn Học – Nghệ Thuật thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin sản xuất năm 2005

Tag: Kiến trúc, Việt Nam,

Bình luận